Technická podpora

Partizan si klade za cíl perfektně se postarat o všechny své zákazníky. Máte-li jakékoli dotazy týkající se provozu a konfigurace zařízení, naši inženýři technické podpory ochotně poradí a zodpoví všechny vaše otázky.

Můžete nás kontaktovat


Máte technické dotazy nebo potřebujete pomoci s nastavením našich produktů a služeb? Rádi vám pomůžeme! Kontaktujte nás emailem support@partizanstore.cz nebo vyplňte kontaktní formulář

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji tímto vědomý, svobodný, vážný a nepodmíněný souhlas se zpracováním osobních údajů obchodní společnosti PARTIZAN SECURITY s.r.o., IČ: 28909437, se sídlem Křesomyslova 384/17, Nusle, 14000 Praha, Česká republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 152541 (dále jen „správce“). Udělením souhlasu prohlašuji, že rozumím obsahu, rozsahu a níže popsaným důsledkům udělovaného souhlasu.

Souhlas je správci udělován za účelem komunikace mezi mnou a správcem. Souhlasím s tím, že správce je oprávněn zasílat na mou e-mailovou adresu odpovědi na mnou vznesené dotazy.

Souhlas opravňuje správce ke zpracování těchto mých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, a to v rozsahu nezbytném pro plnění výše popsaných účelů.

Beru na vědomí svá práva:

- Kterýkoli ze shora uvedených souhlasů kdykoli odvolat, a to zasláním informace o odvolání souhlasu na e-mailovou adresu sales@partizanstore.eu;

- Požádat správce o informaci o zpracování osobních údajů, které se týkají mé osoby, přičemž správce má v takovém případě povinnost mi bezodkladně tuto informaci poskytnout;

- Podat stížnost k dozorovému orgánu, přičemž dozorovým orgánem se rozumí Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz);

- Požadovat výmaz osobních údajů v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů;

- Požadovat opravu nepřesných údajů týkajících se mé osoby;

- Požadovat omezení zpracování v případě, že budu mít za to, že správce zpracovává nepřesné údaje o mé osobě, a to na dobu nezbytnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

- Být informován o veškerých opravách nebo výmazech osobních údajů nebo omezení zpracování, které správce provádí a které se mne týkají;

- Získat od správce osobní údaje, které se mne týkají a jež jsem správci poskytl, ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci aniž by tomu stávající správce bránil.

Svá práva mohu u správce uplatnit zasláním písemného oznámení na adresu správce nebo zasláním tohoto oznámení na e-mailovou adresu sales@partizanstore.eu

Zpracování bude správcem prováděno jak manuálně, tak automatizovaně. Nebude však docházet k automatizovanému rozhodování nebo profilování.

Beru na vědomí, že správce nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů a nepřikročil k tomuto kroku na základě vlastního rozhodnutí.

Souhlasím s tím, že správce je oprávněn zpřístupnit osobní údaje třetím osobám, je-li to nezbytné pro naplnění účelu. Jedná se zejména o poskytovatele softwarového vybavení a dalších služeb. Jsem seznámen s tím, že na mou výslovnou žádost je správce připraven zaslat mi seznam zpracovatelů na mou e-mailovou adresu. Beru dále na vědomí, že v rámci zpřístupnění zpracovatelům může dojít k předání mých osobních údajů do jiného státu Evropské unie, jakož i mimo Evropskou Unii, a to za podmínek daných Zásadami ochrany osobních údajů.

Souhlas nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho udělení a je udělován na dobu 3 měsíců. Správce je oprávněn zpracovávat mé údaje ve výše uvedeném rozsahu po celou dobu platnosti tohoto souhlasu. Beru na vědomí, že po pozbytí platnosti souhlasu nebude již správce oprávněn mne kontaktovat a zpracovávat mnou uvedené údaje na základě tohoto souhlasu.

Jsme zde a velmi rádi vám pomůžeme


8:00 – 18:00 (UTC+1), Pondělí – Sobota
8:00 – 17:00 (UTC+1), Neděle
tel: +420 777 054 888 (Viber, Telegram, WhatsApp – NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO)