Kalkulátor Produktu

Pokud byste chtěli obdržet nabídku optimálního systému, odpovězte prosím na pár otázek a zašlete nám dotaz.
Naši zkušení technici pro Vás v krátké době vytvoří komplexní a efektivní řešení.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji tímto vědomý, svobodný, vážný a nepodmíněný souhlas se zpracováním osobních údajů obchodní společnosti PARTIZAN SECURITY s.r.o., IČ: 28909437, se sídlem Křesomyslova 384/17, Nusle, 14000 Praha, Česká republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 152541 (dále jen „správce“). Udělením souhlasu prohlašuji, že rozumím obsahu, rozsahu a níže popsaným důsledkům udělovaného souhlasu.

Souhlas je správci udělován za účelem zasílání marketingových sdělení týkajících se produktů správce, novinek a aktualizací tak, abych vždy disponoval aktuálními informacemi a mohl v plném rozsahu využít služeb, jaké správce nabízí. Souhlasím s tím, že je správce oprávněn zasílat na mou e-mailovou adresu obchodní sdělení odpovídající výše specifikovanému obsahu.

Souhlas opravňuje správce ke zpracování těchto mých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, a to v rozsahu nezbytném pro plnění výše popsaných účelů.

Beru na vědomí svá práva:

- Kterýkoli ze shora uvedených souhlasů kdykoli odvolat, a to zasláním informace o odvolání souhlasu na e-mailovou adresu sales@partizanstore.cz;

- Požádat správce o informaci o zpracování osobních údajů, které se týkají mé osoby, přičemž správce má v takovém případě povinnost mi bezodkladně tuto informaci poskytnout;

- Podat stížnost k dozorovému orgánu, přičemž dozorovým orgánem se rozumí Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz);

- Požadovat výmaz osobních údajů v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů;

- Požadovat opravu nepřesných údajů týkajících se mé osoby;

- Požadovat omezení zpracování v případě, že budu mít za to, že správce zpracovává nepřesné údaje o mé osobě, a to na dobu nezbytnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

- Být informován o veškerých opravách nebo výmazech osobních údajů nebo omezení zpracování, které správce provádí a které se mne týkají;

- Získat od správce osobní údaje, které se mne týkají a jež jsem správci poskytl, ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci aniž by tomu stávající správce bránil.

Svá práva mohu u správce uplatnit zasláním písemného oznámení na adresu správce nebo zasláním tohoto oznámení na e-mailovou adresu sales@partizanstore.cz.

Zpracování bude správcem prováděno jak manuálně, tak automatizovaně. Nebude však docházet k automatizovanému rozhodování nebo profilování.

Beru na vědomí, že správce nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů a nepřikročil k tomuto kroku na základě vlastního rozhodnutí.

Souhlasím s tím, že správce je oprávněn zpřístupnit osobní údaje třetím osobám, je-li to nezbytné pro naplnění účelu. Jedná se zejména o poskytovatele softwarového vybavení a dalších služeb. Na výslovnou žádost subjektu údajů mi správce poskytne seznam zpracovatelů zasláním na mou e-mailovou adresu. Beru na vědomí, že v rámci tohoto zpřístupnění zpracovatelům může dojít k předání mých osobních údajů do jiného státu Evropské unie, jakož i mimo Evropskou Unii, a to za podmínek daných Zásadami ochrany osobních údajů.

Souhlas nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho udělení a je udělován na dobu 10 let. Správce je oprávněn zpracovávat mé údaje ve výše uvedeném rozsahu po celou dobu platnosti tohoto souhlasu. Beru na vědomí, že pozbytí platnosti souhlasu nebudu již od správce dostávat žádná obchodní sdělení popsaná výše.