Obchodní podmínky

Obchodní společnost PARTIZAN SECURITY s.r.o., IČ: 28909437, se sídlem Křesomyslova 384/17, Nusle, 14000 Praha, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl С, vložka 152541 přijala níže uvedené obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky se použijí na veškeré vztahy mezi společnosti PARTIZAN SECURITY s.r.o. a jejími zákazníky, nesjednají-li smluvní strany pro daný případ jinak. Zejména níže uvedené podmínky platí pro nákup zboží a služeb v internetovém obchodě www.partizanstore.cz.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti PARTIZAN SECURITY s.r.o. (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a zákazníkem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.partizanstore.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Spotřebitelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jakákoli fyzická osoba – kupující, která nakupuje zboží nebo služby prodávajícího pro svou osobní potřebu nebo pro osobní potřebu jiné fyzické osoby, tj. nikoli v souvislosti se svou podnikatelskou činností (dále jen „spotřebitel“).

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4. Na vtah mezi kupujícím a prodávajícím se použije ta verze obchodních podmínek, která bude uvedena na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy.

1.5. Potvrzením objednávky kupujícího ze strany prodávajícího je mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena kupní smlouva, jejímž předmětem je prodej objednaného zboží nebo služby.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží – tj. uzavírat kupní smlouvy s prodávajícím (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží – tj. uzavírání kupních smluv též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. V opačném případě kupující odpovídá za veškerou újmu, která vznikne v důsledku uvedení nesprávných nebo neúplných údajů. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. V opačném případě kupující odpovídá za veškerou újmu, která porušením povinnosti mlčenlivosti bude způsobena ať již jemu samotnému, prodávajícímu nebo jakékoli třetí osobě.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší kteroukoli svou smluvně převzatou povinnost nebo kteroukoli povinnost danou mu těmito obchodními podmínkami.

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území EU. Pro doruční zboží mimo EU budou s kupujícím sjednány individuální podmínky, jejichž součástí bude ujednání o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. V této souvislosti prodávající poučil kupujícího, že nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jsou Zásady ochrany osobních údajů.

3.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. V okamžiku odeslání akceptace se kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím považuje za uzavřenou.

3.10. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3.11. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

3.12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. Kupující bere na vědomí, že v souvislosti s nákupem nebo užíváním zboží mu mohu vzniknout další náklady spojené s úhradou daní a poplatků ve státě dodání.

3.13. Veškeré nákupy zboží prostřednictvím e-shop služby se řídí těmito obchodními podmínkami.

3.14. Odesláním objednávky zboží nebo služby zákazník, jako strana kupující, stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí a rozumí jim. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

3.15. Společnost PARTIZAN SECURITY s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit objednávku registrovaného zákazníka nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s registrovaným zákazníkem pokud se a) zboží již nevyrábí nebo b) zboží již nedodává nebo c) výrazným způsobem změnila cena zboží. V případě, že registrovaný zákazník zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

3.16. Vlastnické právo ke zboží nabývá registrovaný zákazník v okamžiku kdy je jak uzavřena kupní smlouva, tak i uhrazena celá kupní cena zboží.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. K úhradě ceny zboží prostřednictvím e-shop služby je registrovaný zákazník oprávněn použít následující způsoby:

a) Platba předem – online platba,

b) Platba předem – proforma,

c) V hotovosti nebo platební kartou přímo na prodejně,

d) Platba na dobírku.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.4. V případě bezhotovostní platby může být termín dodání ovlivněn termínem uhrazení platby (zboží expedujeme až po připsání platby na náš účet). Při osobním odběru zboží, je nutné předložit prodávajícímu k nahlédnutí doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) za účelem ověření totožnosti kupujícího.

4.5. V případě bezhotovostní platby je třeba, aby byla částka připsána na náš účet nejpozději do pěti pracovních dnů po potvrzení objednávky, v opačném případě ji prodávající může považovat za zrušenou.

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Nákup bez DPH pro firemní zákazníky ze zemí EU: Firemním zákazníkům s DIČ registrovaným v některé ze zemí EU jiné než Česká republika, kteří se jsou schopni prokázat platným DIČ v evropském formátu, nebude účtována DPH. Nákup s 0% DPH pro vaši společnost potvrdíme, jakmile ověříme všechny údaje. Zboží doručujeme pouze na adresu oficiálního sídla společnosti. Ke kontrole platnosti DIČ můžete použít níže uvedený odkaz: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

4.8. Zboží druhé jakosti. Zboží s označením „Druhá jakost“ má drobné kazy nebo nedostatky, které jsou uvedeny v popisu zboží. Na produkty s označením „Druhá jakost“ se vztahuje záruka 12 měsíců. Zakoupené zboží lze vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Ceny nabízených produktů jsou nižší než u nových produktů. Práva ze záruky nelze u tohoto druhu zboží uplatnit z toho důvodu, že zboží má vady, pro které bylo označeno jako zboží druhé jakosti.

4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. EET (Elektronická evidence tržeb) se týká platby hotově nebo platební kartou na pobočce; a zároveň platby on-line v našem e-shopu. Kupující souhlasí s tím, že účtenka může být vystavena v elektronické podobě.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

5.1.1. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

5.1.2. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

5.1.3. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

5.1.4. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

5.1.5. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zaslat na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 10 těchto obchodních podmínek. Podnikatel potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Pokud vrácené zboží bude jakkoli poškozeno či zničeno ať již v důsledku manipulace kupujícího či jiných osob, kterým ke zboží kupující umožnil přístup, nebo nevhodně zvoleným přepravním obalem, vyhrazuje si prodávající právo nevrátit kupujícímu celou kupní cenu ale započíst nárok kupujícího na vrácení kupní ceny na nárok na náhradu škody takto způsobené prodávajícímu, a to až do celé výše škody (tj. vrácena bude pouze částka snížená o náhradu vzniklé škody).

5.6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. REKLAMAČNÍ ŘÁD

6.1. Reklamaci lze provést pouze v případě, že je zboží v záruční době. Délka záruční doby je uvedena u každého zboží v katalogu.

6.2. Do záruky nespadají kromě dalších tyto případy:

  • zboží bylo reklamováno po záruční době,
  • reklamace zboží nebyla řádně uplatněna,
  • zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno,
  • zboží bylo mechanicky poškozeno vlivem kupujícího nebo jakékoli třetí osoby,
  • zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k obsluze,
  • zboží bylo poškozeno v důsledku nevhodného umístění nebo užívání v nevhodném prostředí,
  • zboží bylo poškozeno živlem, vodou, bleskem, ohněm nebo elektrickým výbojem,
  • došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu.

6.3. Záruka se vztahuje na bezvadnou funkci výrobku při správném používání a na vady vzniklé prokazatelnou vinou výrobce. Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit neprodleně po jejich odhalení, tj. ihned po prvním použití výrobku. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

6.4. Ze záruky jsou vyňaty díly podléhající přirozenému opotřebení a závady vzniklé dopravou, nevhodným skladováním či nešetrným zacházením. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.

6.5. Při uplatňování nároků je nutné předložit doklad o zakoupení výrobku a případně též vyplněný záruční list. Prodávající je svého závazku záruční opravy zproštěn, neuplatní-li kupující případné vady bez zbytečného odkladu po době, kdy mohl při vynaložení odborné péče tyto vady zjistit.

6.6. Veškeré zboží je před odesláním k zákazníkovi zkontrolováno a vyzkoušeno. Provozovatel tohoto obchodu nenese zodpovědnost za škody způsobené Českou poštou nebo jiným přepravcem. Kupující je povinen si zboží zkontrolovat hned při jeho převzetí. Poškození zboží nesmí kupující od dopravce převzít.

6.7. Při zjištění závady je kupující povinen bezodkladně kontaktovat prodávajícího písemnou formou nebo telefonicky. Kupující popíše závadu výrobku a případné další nedostatky. Případně kupující zašle zboží zpět na adresu prodávajícího včetně podrobného popisu závady. Kupující je povinen dbát na pečlivé zabalení zásilky. Prodávající v tomto případě nenese zodpovědnost za případné porušení a balík bude vrácen zpět odesílateli. V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů může kupující prodávajícího kontaktovat písemnou formou do rma@partizanstore.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře

https://partizanstore.cz/pages/reklamacni-rad

nebo telefonicky do +420608880986.

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nesmí kupující zásilku od přepravce převzít.

7.5. Společnost PARTIZAN SECURITY s.r.o. se zavazuje usilovat o doručení ve sjednaném čase, avšak nenese žádnou odpovědnost za nedoručení včas, pokud toto bylo způsobeno skutečnostmi, které s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohla společnost PARTIZAN SECURITY s.r.o. bez vynaložení nepřiměřených nákladů ovlivnit.

8. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

8.1. Společnost PARTIZAN SECURITY s.r.o. není odpovědná za chyby, opomenutí nebo technické obtíže, které se při užití internetových stránek e-shop služby mohou objevit. Pokud se společnost PARTIZAN SECURITY s.r.o. dozví o nesprávnosti obsahu a pokud to bude technicky možné a ekonomicky únosné, provede opravu obsahu pokud možno v co nejkratší době. Tímto není dotčena odpovědnost společnosti PARTIZAN SECURITY s.r.o. za vady zboží, které prostřednictvím e-shop služby její registrovaný zákazník nakoupil ve smyslu platných právních předpisů.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Prodávající v této souvislosti dále prohlašuje, že přijal Zásady ochrany osobních údajů, kterými se řídí při všech jednáních. Zásady ochrany osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách společnosti. Prodávající dále prohlašuje, že Zásady ochrany osobních údajů jsou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek prodávajícího a kupující je povinen se s těmito Zásadami ochrany osobních údajů seznámit před uskutečněním jakékoli objednávky.

9.2. Prodávající dále prohlašuje, že jeho webová stránka jakož i e-shop prodávajícího využívají cookies soubory. Prohlášení o užívání souborů cookies je dostupné na webových stránkách prodávajícího.

10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Smluvní strany mohou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

V případě, že je poštovní zásilka doručována prostřednictvím držitele poštovní licence, považuje se zásilka za doručenou uplynutím 7 dnů ode dne, kdy byla zásilka předána držiteli poštovní licence k doručení adresátovi. Toto ustanovení se nepoužije na zásilky, kterými je objednané zboží doručováno kupujícímu.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Veškeré právní vztahy vznikající mezi prodávajícím a kupujícími v souvislosti s koupí a prodejem zboží a služeb prodávajícího, jakož i veškeré vztahy s koupí a prodejem související se řídí českým právním řádem. To platí i pro vztah založený kupní smlouvou, který obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Na vyžádání je prodávající připraven kupujícímu kupní smlouvu zaslat.

11.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jsou Zásady ochrany osobních údajů.

11.5. Dodavatel neodpovídá za přímé, nepřímé nebo následné škody, které kupujícímu vzniknou v souvislosti s nákupem, instalací, provozem nebo poruchou zakoupeného zboží (náklady na montáž, demontáž, opravu, ztrátu očekávaného zisku, ztrátu času, škody způsobené vadou výrobku, dopravu a další odvozené škody).

11.6. Veškeré spory vzniklé mezi kupujícím a prodávajícím v souvislosti s koupí a prodejem zboží budou primárně řešeny dohodou. V případě, že nebude možné dohody dosáhnout, bude spor rozhodnut věcně a místně příslušným soudem České republiky. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, Praha 2 (www.coi.cz).

11.7. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.8. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e zak. č. 89/2012 Sb

Kontaktní údaje prodávajícího:

Adresa pro doručování: PARTIZAN SECURITY s.r.o., Křesomyslova 384/17 (vstup z ulice Sekaninova), Nusle, Praha 4, 14000 Praha, Česká republika.

Adresa elektronické pošty: sales@partizanstore.cz, telefon +420 608880986.

12. ÚČINNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

12.1. Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 21.06.2018 a v celém rozsahu nahrazují původní obchodní podmínky.

12.2. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli obchodní podmínky změnit. Změna je v takovém případě účinná od okamžiku publikace nových obchodních podmínek na webové stránce prodávajícího. Změněné obchodní podmínky se potom uplatní na všechna jednání, která budou uskutečněna po nabytí jejich účinnosti.